Skladgradnja jedan od izvođača radova na projektu mosta preko Drave

Autocesta Beli Manastir – Osijek – Svilaj, dio je međunarodnog Paneuropskog cestovnog koridora Vc i jedan od najvažnijih ogranaka TEM/TER Projekta. Najznačaniji objekt na toj trasi je most preko rijeke Drave.

Predmetna autocesta je dio europske mreže prometnica s oznakom E-73, koja sjever Europe povezuje s Jadranom. Prometni koridor Vc , koji se pruža od od Budimpešte preko Sarajeva do Ploča, složena je poveznica sjeverne, srednje i južne Europe i predstavlja izuzetnu vrijednost u kontekstu procesa privredne i prometne integracije srednjoeuropskog prostora.

Izgradnjom prometnog koridora Vc povezanost i transparentnost prometnih pravaca cestovnog, željezničkog, riječnog i zračnog prometa direktno će utjecati na razvoj šireg i snažnijeg prometnog čvorišta za cijelu Europu i Aziju.

Na dijelu Vc koridora, koji prolazi kroz teritorij Republike Hrvatske, nalazi se autocesta A5 Beli Manastir – Osijek – Svilaj, koja se proteže od granice sa Republikom Mađarskom do granice sa Bosnom i Hercegovinom i autocesta A10 koja se proteže od granice sa Bosnom i Hercegovinom do luke Ploče.

U prometnoj mreži Republike Hrvatske ovaj cestovni pravac predstavlja okosnicu istočnog dijela države i spaja Osječko-Baranjsku županiju na koridor X, tj. autocestu Zagreb – Lipovac. Planirana autocesta, osim kraćeg, bržeg i ugodnijeg putovanja između istočnog i primorskog dijela zemlje, uvelike će pridonijeti gospodarskom razvoju krajeva kroz koje prolazi.

Autocesta A5 Beli Manastir Osijek – Svilaj, dužine 88,6km, podijeljena je na slijedeće dionice:

• Granica Republike Mađarske – Beli Manastir, dužine 5,0 km
• Beli Manastir – Osijek, dužine 24,6 km
• Osijek – Đakovo, dužine 32,5 km
• Đakovo – Sredanci, dužine 23,0 km
• Sredanci – granica Bosne i Hercegovine, dužine 3,5 km.

Dionica Đakovo – Sredanci puštena je u promet 2007. godine dok je dionica Osijek – Đakovo puštena u promet u travnju 2009. godine. Programom građenja i održavanja javnih cesta Vlade Republike Hrvatske u razdoblju od 2009. do 2012. godine utvrditi će se dinamika izgradnje graničnih dionica na autocesti A5 Beli Manastir – Osijek – Svilaj.

DIONICA

Dionica Beli Manastir – Osijek, dužine 24,6 km, dio je autoceste A5 Beli Manastir-Osijek-Svilaj. Trasa autoceste od Belog Manastira do Osijeka cijelom svojom dužinom se proteže u Osječko-baranjskoj županiji.

Konfiguracija terena omogućuje ispruženu trasu koja je položena u ravničarskom terenu u prosjeku cca. 1,5m iznad terena osim na mjestima gdje trasa autoceste prelazi preko postojećih vodotoka, željezničke pruge te prolaza za životinje. Dimenzioniranje elemenata, horizontalne, vertikalne i poprečne geometrije glavne trase izvršeno je za računsku brzinu vr = 130 km/h.

Na dionici od Belog Manastira do Osijeka projektirano je 26 objekata: 3 vijadukta, 10 mostova i 13 nadvožnjaka te prateći sadržaji na autocesti: 2 odmorišta – odmorište Baranja i odmorište Mursa.

ČVORIŠTA

Sva križanja sa postojećom prometnom mrežom riješena su van razine, a spojevi s autocestom mogući su samo u čvorovima oblika trube:

– Čvor Beli Manastir spoj na državnu cestu D517
– Čvor Čeminac spojnom cestom spaja se na županijsku cestu Ž4041, dok će se u budućnosti vezati na buduću državnu cestu D212 Beli Manastir-Batina.

Najznačajniji objekt na dionici Beli Manastir – Osijek je most preko rijeke Drave. Obzirom na značajnu dužinu te vremena potrebnog za izgradnju mosta, započinje se sa radovima na izgradnji mosta preko kao prve faze izgradnje predmetne dionice.

Na dispoziciju mosta utjecalo je niz elemenata:

– uvjeti plovidbe i plovni profil rijeke Drave
– širina inundacije rijeke Drave
– korito rijeke Vučice
– obrambeni nasip za zaštitu od poplave
– uvjete zaštite prirode u Dravskim ritovima.

Most preko rijeke Drave dužine je 2485 m. Objekt je projektiran kao ovješeni spregnuto čelični sklop na prijelazu preko same rijeke Drave i betonska polumontažna konstrukcija na samim inundacijama rijeke Drave. Centralni dio mosta (glavna rasponska konstrukcija) preko same rijeke Drave projektiran je kao jedan objekt s tri raspona – 100 m + 220 m +100 m (ovješeni most). Glavna rasponska konstrukcija sastoji se od spregnute čelične grede, armiranobetonskih pilona (dva A pilona) i zatega. Nosiva čelična greda spregnuta je s armiranobetonskom kolničkom pločom. Pristupni mostovi preko lijeve i desne inundacije rijeke Drave dužine 2065 m, projektirani su kao dva odvojena mosta sa rasponima od 35 m. Poprečni presjek svakog mosta sastoji se od šest (6) montažnih prednapetih širokopojasnih nosača T-presjeka, armiranobetonskih poprečnih nosača te armiranobetonske ploče. Donji ustroj mosta sastoji se armiranobetonskih bušenih pilota promjera ø150 cm koji se povezuju naglavnim gredama te stupišta.

Elementi poprečnog profila mosta Drava:

rubni trak-0,5 (0,2) m
vozni trak-2 x 3,75 m
zaustavni trak-2,5 m
zaštitno proširenje-2 x 0,5 m
ukupna širina pristupnih mostova na inundacijama-2 x 13,20 = 26,40 m
ukupna širina glavne rasponske konstrukcije-28,00 m

U sklopu izgradnje mosta izvesti će se radovi na regulaciji rijeke Drave u dužini 3,0 km, regulacije rijeke Vučice te mosta preko rijeke Vučice koja protječe ispod projektiranog mosta.

VRIJEDNOSTI RADOVA I IZVOĐAČI RADOVA:

UGOVOR ZA IZGRADNJU MOSTA PREKO RIJEKE DRAVE na dionici BELI MANASTIR-OSIJEK autoceste BELI MANASTIR-OSIJEK-SVILAJ VIADUKT d.d. Zagreb, OSIJEK-KOTEKS d.d. Osijek, KONSTRUKTOR-INŽENJERING d.d. Split, SKLADGRADNJA-GRUP d.o.o. Imotski, HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d. Zagreb.

VRIJEDNOST UGOVORA: 949.386.067,65 kn (bez PDV-a)

ROK IZVOĐENJA RADOVA: 30 (trideset) mjeseci

Prema najavi kamen temeljac za most postaviti će se u ponedjeljak 11.07., a točan početak radova još nije poznat.

Izvor: sib.hr, 09.07.2011.